JA Mero - шаблон joomla Новости

English Discoveries สัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 07 621

 

        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม English Discoveries สัญจร ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discoveries สำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนัก เข้าใจ รับทราบประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการพัฒนาตนเองในช่วงที่ไม่มีคาบเรียน  โดยสำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีเจ้าหน้าที่สัญจรไปให้ความรู้ และแนะนำการใช้งานโปรแกรม English Discoveries ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคารเพชรภูมิภัฏ 

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/4LnqfrCXgugZJUQJA