JA Mero - шаблон joomla Новости

คณะกรรมการประจำสำนัก


Pita Jarupunphol

ประธานกรรมการ

ดร.พิทา จารุพูนผล

การศึกษา

• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี


committee

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญ วงศ์สัตยนนท์

การศึกษา

• ปริญญาตรี

ประวัติการทำงาน

• บริษัท ภูเก็ตเจ๊ตทัวร์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ


committee

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประชา อัศวธีระ

การศึกษา

• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

ประวัติการทำงาน

• สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ตำแหน่ง ผู้จัดการ


Nitiya Sankhanan

กรรมการ

ผศ.นิติญา สังขนันท์

การศึกษา

• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี


Tanagrit Chansaeng

กรรมการ

นายธนกฤษ จันทร์แสง

การศึกษา

• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี


Pacharee Tiwsikhares

กรรมการ

นางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ

การศึกษา

• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี


Tipaporn Pornpirom

กรรมการและเลขานุการ

นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์

การศึกษา

• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี


committee

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุนิษา เพชรจันทร์

การศึกษา

• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี