1. นักศึกษา
  2. จัดซื้อ-จัดจ้าง
สวท.ขอแนะนำฐานข้อมูล ACM Digital Library ( วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2566 )
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ScienceDirect ( วันจันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2566 )

วิดีทัศน์แนะนำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักวิทยบริการ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ผนวกหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเอกสารคำสอน เข้าด้วยกัน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัย และเป็นนิติบุคคล มีอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งในส่วนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัย ที่เทียบเท่าคณะ ที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 1 ในมาตราที่ 10 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ดูเพิ่มเติม..

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น