1. นักศึกษา
  2. จัดซื้อ-จัดจ้าง
เปิดบริการ Book Mobile ( วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562 )
รับสมัคร TOEIC ( วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 )

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักวิทยบริการ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ผนวกหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ
ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเอกสารคำสอน เข้าด้วยกัน ดูเพิ่มเติม..

b03

เมนู