1. นักศึกษา
  2. จัดซื้อ-จัดจ้าง
คอมพิวเตอร์ศึกษา เยี่ยมชมระบบงานหอสมุด ( วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 )
สวท. เปิดให้บริการ ARIT STUDIO ( วันจันทร์, 11 มกราคม 2564 )

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักวิทยบริการ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ผนวกหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ
ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเอกสารคำสอน เข้าด้วยกัน ดูเพิ่มเติม..

b03

เมนู