ความเป็นมา

b03

 

ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักวิทยบริการ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ผนวกหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเอกสารคำสอน เข้าด้วยกัน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัย และเป็นนิติบุคคล มีอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งในส่วนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัย ที่เทียบเท่าคณะ ที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547หมวด 1 ในมาตราที่ 10 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ โดยจัดให้หอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษารวมเป็นหน่วยงานเดียวกันภายใต้ชื่อ " สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "
และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 ได้มีมติอนุมัติกรอบอัตราตำแหน่งข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงจัดทำประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการเป็นงานหรือเทียบเท่า และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/2550 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแบ่งหน่วยงานภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ งานบริหารทั่วไป หอสมุด ศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น