โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ฝ่ายงาน เบอร์โทร
สำนักงานผู้อำนวยการ
สนง. ผู้อำนวยการ 7300, 7352
ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7301
หอสมุด
งานบริการอินเทอร์เน็ต 7310
งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและค้นคว้า 7313
งานตรวจคนเข้า-ออก 7321
งานบริการยืม-คืน 7322
งานพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 7311
งานบริการสารสนเทศอันดามัน 7314
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ -
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 7340
งานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 7324
งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7340
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 6395, 7395
ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ 7344
ศูนย์ภาษา
สนง. ศูนย์ภาษา 1700

 

*** หมายเหตุ : ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562 ***

เมนู