วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

b03

 

ปรัชญา

ศูนย์กลางการเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์

พัฒนาสู่การเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.0

พันธกิจ

  • จัดหา เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

  • จัดหา เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศ
  • พัฒนาศักยภาพพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

เมนู