คณะกรรมการประจำสำนัก

 

Pita Jarupunphol

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Auckland (New Zealand)
 • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศ University of Wollongong (Australia)
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

14 7 64

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์

การศึกษา

 • Doctor of Engineering สาขา Systems Science มหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology
 • Master of Engineering สาขา Control Engineering มหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology

15

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญ วงศ์สัตยนนท์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • บริษัท ภูเก็ตเจ๊ตทัวร์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

esther

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล

การศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Pongsak

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงค์ศักดิ์ สังขภิญโญ

การศึกษา

 • ปริญญาโท สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

08

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์

การศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติการทำงาน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

12

กรรมการที่ปรึกษา

นายเอกวิทย์ ดาวัลย์

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

 • ทนายความ

Kullastri Parinya

กรรมการ

อาจารย์กุลสตรี ปริญญา

การศึกษา

 • ปริญญาโท บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเชียงราย

ประวัติการทำงาน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Tanagrit Chansaeng

กรรมการ

อาจารย์ธนกฤษ จันทร์แสง

การศึกษา

 • ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประวัติการทำงาน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Pacharee Tiwsikhares

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ

การศึกษา

 • ปริญญาโท การวิจัยทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี มัธยมศึกษา (ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ณสิทธิ์ เหล่าเส็น

กรรมการ

อาจารย์ณสิทธิ์ เหล่าเส็น

การศึกษา

 • ปริญญาโท -
 • ปริญญาตรี -

ประวัติการทำงาน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Sunisa Phetchan

เลขานุการ

นางสาวสุนิษา เพชรจันทร์

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประวัติการทำงาน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Malin Sangiamkul

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางมาลิน เสงี่ยมกุล

การศึกษา

 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประวัติการทำงาน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น