คำถามที่พบบ่อย ศูนย์ภาษา

 

งานศูนย์ภาษา
: ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย
: ห้องสมุดศูนย์ภาษาให้บริการการอ่านเฉพาะในบริเวณห้องสมุดเท่านั้น หากต้องการยืมหนังสือสามารถยืมได้ที่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
: ผู้ติดต่อสามารถตรวจสอบตารางคลินิกภาษา (Language Clinic) เบื้องต้น ได้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักงานศูนย์ภาษาและสามารถลงเวลานัดหมายกับเจ้าหน้าที่
: ทางศูนย์ภาษากำหนดจัดสอบรอบปกติทุก ๆ 3 เดือน หรือการจัดสอบรอบพิเศษ โดยผู้สนใจสามารถติตตามประกาศทาง

- เว็บไซต์ www.pkru.ac.th pkru.ac.th

- Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

- Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

: ค่าสมัครสอบสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1,200 บาท บุคลากรภายใน 1,500 บาท และบุคคลทั่วไป 2,300 บาท

หลักฐานในการสมัครสำหรับ

- นักศึกษา

1. บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสอบ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสอบ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. กรณีรักษาสภาพหรือบัตรนักศึกษาชำรุด ให้ใบรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับติดรูปถ่ายตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันออกหนังสือที่ระบุในเอกสาร

4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

- บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1. บัตรประจำตัวข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสอบ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสอบ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

- บุคคลทั่วไป

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสอบ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ

กรณีผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าชนิดใดก็ตามทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรระหว่างการสอบ นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุข้างต้นแล้ว ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัวจริง หรือสำเนาที่มีตราประทับจากโรงพยาบาลที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีซึ่งระบุรายละเอียดความจำเป็นที่ผู้สอบจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนั้นๆ ระหว่างการสอบ

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น