คำถามที่พบบ่อย หอสมุด

 

บริการยืม-คืน
: หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่มีบริการให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือกลับบ้านค่ะ แต่บุคคลภายนอกสามารถมาใช้บริการหอสมุด โดยสามารถมาอ่านหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสามารถถ่ายสำเนาเอกสารที่ต้องการไปได้ค่ะ
: สามารถเข้าใช้หอสมุดได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมค่ะ
: สิทธิ์การยืมหนังสือ จำแนกประเภทสมาชิกได้ดังนี้

1. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 15+5 รายการค่ะ โดยแบ่งเป็น 15 เล่มเป็น 1 ปีการศึกษา ส่วนอีก 5 เล่มสามารถยืมได้ 1 สัปดาห์ค่ะ

2. บุคลากรในหน่วยงานโครงการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหอสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ตกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นสามารถยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ค่ะ

3. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ

4. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ

5. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถยืมได้ 10 เล่ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ

6. สมาชิกกิตติมศักดิ์สามารถยืมได้ 3 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ

7. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ

8. นักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 3 เล่ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ

:

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ

2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถยืมได้ 10 เล่ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ

: อาจารย์เกษียณ ถือเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สามารถยืมได้ 3 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ
:

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์

2. นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 3 เล่ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์

3. นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ให้บริการเฉพาะอ่านภายในห้องสมุด)

:

1. ทรัพยากรสารสนเทศ ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม

2. หนังสือที่นำไปถ่ายเอกสารนอกหอสมุด ปรับชั่วโมงละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ถ้าเกิน 1 วันจะต้องเสียค่าปรับวันละ 20 บาท ต่อ 1 เล่ม

3. การคิดค่าปรับให้นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในใบกำหนดส่งเรื่อยไปจนถึงวันนำส่ง โดยเว้นวันที่หอสมุดปิดบริการเท่านั้น

: นำหนังสือที่ต้องการยืมต่อ ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยสามารถยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง คะ
: ตรวจสอบได้ 2 วิธีดังนี้ค่ะ

1. สอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

2. ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://opac.pkru.ac.th

นักศึกษา

username : รหัสนักศึกษา

password : รหัสนักศึกษา

บุคลากร

username : รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

password : เลข 6 ตัวหลังของรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

: สามาถยืมหนังสือไปถ่ายเอกสารได้ครับ ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม กำหนดระยะเวลา 2 ชม. หากเกินจะมีค่าปรับวันละ 20 บาท โดยใช้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา และสามารถถ่ายเอกสารได้ที่หอสมุดเก่าค่ะ
:

1. สำหรับอาจารย์สมัครโดยใช้บัตรข้าราชการของทางมหาวิทยาลัยออกให้และกรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุดครับ

2. สำหรับนักศึกษาสมัครโดยใช้บัตรนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยออกให้และกรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุดครับ

:

1. การยืมของอาจารย์และบุคลากรแสดงบัตรข้าราชการของมหาวิทยาลัยออกให้

2. การยืมของนักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกให้ทุกครั้งที่ทำการยืม

3. การคืนผู้ใช้บริการสามารถนำหนังสือมาคืนได้เลยโดยไม่ต้องแสดงบัตรค่ะ

: สามารถคืนหนังสือผ่านเครื่องคืนอัตโนมัติ ณ หอสมุดเก่า โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้คะ

1) ผู้ใช้บริการเลือกตรงหน้าจอ "คืนหนังสือ"

2) สแกนบาร์โค้ดหนังสือทีละเล่มจนช่องรับหนังสือเปิดออก

3) วางหนังสือลงทีละเล่ม รอระบบตรวจสอบการคืนหนังสือและแสดงรายการหนังสือที่คืนบนหน้าจอ

4) ยืนยันการทำรายการ และหากต้องการคืนหนังสือเล่มต่อไปให้เลือก "คืนหนังสือ" ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้

5) เมื่อคืนจนครบเล่มสุดท้าย เลือก "พิมพ์" ระบบจะพิมพ์บันทึกรายการคืนให้ผู้ใช้บริการ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการคืนกับเครื่องคืนอัตโนมัติ

: ผู้ยืมที่ทำทรัพยากรสารสนเทศหายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่งานบริการยืม - คืนทันที นับจากวันแจ้ง 1 สัปดาห์จะไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนด และให้ชดใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่หายดังนี้

- ซื้อทรัพยากรสารสนเทศเหมือนของเดิมที่ทำหายหรืออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงมาชดใช้ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท

- หากหาซื้อทรัพยากรสารสนเทศไม่ได้ให้ชดใช้เงินเป็นจำนวน 3 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท

: หนังสืือสามารถยืมซ้ำได้ 1 ครั้งหลังจากการยืมครั้งแรก (1 ครั้งปกติ + 1 ครั้งยืมซ้ำ)
: สำหรับการยืมหนังสือกับเครื่องยืมอัตโนมัติผู้ใช้บริการเลือกตรงหน้าจอ "ยืมหนังสือ" หลังจากนั้นสามารถใช้บัตรนักศึกษาหรือถ้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชน ต่อด้วยการสแกนบาร์โค้ดหนังสือทีละเล่มและรอระบบตรวจสอบการยืมหนังสือให้ถูกต้อง วางหนังสือบนแท่นวางให้สุดแล้วเลื่อนหนังสือไปทางซ้ายจนสุด และกดปุ่ม "พิมพ์ใบบันทึกรายการ" เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการยืมกับเครื่องยืมอัตโนมัติค่ะ
: วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่คิดค่าปรับหนังสือค้างส่งคะ
: การคืนหนังสือกับเครื่องคืนอัตโนมัติ

1) ผู้ใช้บริการเลือกตรงหน้าจอ "คืนหนังสือ"

2) สแกนบาร์โค้ดหนังสือทีละเล่มจนช่องรับหนังสือเปิดออก

3) วางหนังสือลงทีละเล่ม รอระบบตรวจสอบการคืนหนังสือและแสดงรายการหนังสือที่คืนบนหน้าจอ

4) ยืนยันการทำรายการ และหากต้องการคืนหนังสือเล่มต่อไปให้เลือก "คืนหนังสือ" ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้

5) เมื่อคืนจนครบเล่มสุดท้าย เลือก "พิมพ์" ระบบจะพิมพ์บันทึกรายการคืนให้ผู้ใช้บริการ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการคืนกับเครื่องคืนอัตโนมัติ

: ตอนนี้ทางห้องสมุดยังไม่มีบริการเปิด 24 ชั่วโมงค่ะ แต่ทางห้องสมุดมีบริการล่วงเวลาตั้งแต่ 16.30-18.30 น. ในวันจันทร์ -วันศุกร์ ค่ะ
: วันเสาร์ -วันอาทิตย์ จะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และจะปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
: หนังสืออ้างอิงจะอนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น หรือถ้าทางสาขาวิชาต้องการยืมให้ทำบันทึกข้อความถึงหัวหน้าหอสมุด ว่าต้องการยืมออกไปเพื่อใช้ในงานอะไรค่ะ
: ห้องเด็กสามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กที่อายุไม่เกิน 7 ขวบค่ะ
: ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้คะ แต่สามารถยืมทำสำเนาได้คะ โดยติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 คะ
: ห้องสมุดเคลื่อนที่ Books Mobile ออกให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. โดยหมุนเวียนไปตามคณะต่าง ๆ ค่ะ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ arit.pkru.ac.th
: นักศึกษาและบุคลากรสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ โดยการกรอกแบบ ฟอร์มเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้ที่จุดบริการค่ะ
: สามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอสมุดได้คะ โดยช่องทางเสนอซื้อทั้งหมด 4 ช่องทางค่ะ

1. เสนอซื้อผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ (arit.pkru.ac.th)

2. เสนอซื้อผ่าน E-mail ของหอสมุด (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3. เสนอซื้อโดยกรอกแบบฟอร์มเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

ได้ที่เคาน์เตอร์บริการของหอสมุดทุกจุดบริการ

4. เสนอซื้อผ่านระบบ catlib.pkru.ac.th

 

งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
: ยืมกลับบ้านไม่ได้ค่ะ แต่สามารถยืมถ่ายเอกสารได้ โดยกำหนดเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
: ติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องค่ะ
: มีค่าปรับค่ะ ชั่วโมงละ 5 บาท / เล่ม หรือ 20 บาท / วัน
: สามารถดาวน์โหลดบทความมาใช้งานหรือทำสำเนาได้ค่ะ แต่ต้องใช้งานภายใต้ IP address ของมหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะ

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
: การเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอสมุดมีทั้งหมด 4 ช่องทางค่ะ

1. เสนอซื้อผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ arit.pkru.ac.th

2. เสนอซื้อผ่าน E-mail ของหอสมุด (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3. เสนอซื้อโดยกรอกแบบฟอร์มเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการของหอสมุดทุกจุดบริการ

4. เสนอซื้อผ่านระบบ https://catlib.pkru.ac.th

: นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถเสนอซื้อหนังสือได้ค่ะ
: นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถเสนอซื้อหนังสือได้ปีละ 2 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. หนังสือภาษาไทย ครั้งละ 2 ชื่อเรื่อง (ราคาต่อเล่มต้องไม่เกินราคาเล่มละ 500 บาท)

2. หนังสือภาษาต่างประเทศ ครั้งละ 2 ชื่อเรื่อง (ราคาต่อเล่มต้องไม่เกินราคาเล่มละ 3,000 บาท)

3. สื่อโสตทัศนวัสดุ ครั้งละ 1 ชื่อเรื่อง

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครั้งละ 1 ชื่อเรื่อง

: หนังสือภาษาไทย ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หนังสือภาษาอังกฤษ ใช้เวลาประมาณ 15-30 วันคะ

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)
: ทางบรรณารักษ์จะแจ้งให้ทราบ โดยการโทรแจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือส่งตามที่อยู่ e-mail ที่กรอกรายละเอียดของผู้เสนอซื้อค่ะ
: ติดต่อได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบรรณาราชนครินทร์ หรือโทรติดต่อได้ที่ 085-7963278ได้ค่ะ หลังจากแจ้ง เจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการ ให้ภายในระยะเวลา 3 วันค่ะ และจะแจ้งกลับให้มารับหนังสือ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ค่ะ
: สามารถเปิดอ่านได้เฉพาะ E-book NaiinPann ค่ะ โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีขั้นตอนตามลิงก์นี้ค่ะ https://arit.pkru.ac.th/technical/naiinpann ถ้าเป็นของบริษัทอื่น จะต้องดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ก่อน ถึงจะสามารถเปิดอ่านได้ค่ะ
:

1. https://arit.pkru.ac.th

2. Facebook เพจ "หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต"

3. มุมแสดงหนังสือใหม่ ชั้น 1 New Release

: ได้ค่ะ แต่สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะ E-Book on GVRL และ E-Book EBSCO เท่านั้นค่ะ ส่วน E-book NaiinPann ต้องเข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้นค่ะ

 

งานบริการสารสนเทศอันดามัน
: ไม่สามารถยืมกลับบ้านได้ แต่สามารถยืม ถ่ายสำเนาได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง คะ
: งานบริการสารสนเทศอันดามัน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ หรือโทรติดต่อได้ที่ 085-4751477 ค่ะ
: สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ที่ opac.pkru.ac.th และค้นหาตัวเล่มตาม Location ที่แจ้งในระบบ
: หนังสืิอ วารสาร จุลสาร กฤตภาค ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 14 จังหวัดภาคใต้ และผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ตค่ะ
: ไม่สามารถยืมเป็นกรณีพิเศษได้ค่ะ ให้บริการถ่ายสำเนาเท่านั้น
: เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกคนค่ะ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และประชาชนทั่วไป

 

งานค้นคว้าและวิจัย
: ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
: ประเภทหนังสืองานวิจัยไม่สามารถยืมกลับบ้านได้แต่สามารถ ยืมถ่ายเอกสารได้ โดยให้เวลา 2 ชม. ซิึ่งสามารถติดต่อ ผ่านเคาร์เตอร์ยืมคืนได้
: หมวด TH 306.361 ว37น 2561 ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนา คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
: เว็บไซต์โดยตรง คือ dc.thailis.or.th/tdc/basic.php สามารถสืบค้นนอกเครือข่ายได้ โดยการสมัครสมาชิกหรือใช้งาน ผ่านระบบ VPN มหาวิทยาลัย
: วิทยานิพนธ์สามารถยืมได้ เฉพาะบางเล่มที่ประทับตราคำว่า "ยืมได้" และสามารถติดต่อขอยืมได้ที่งานบริการยืม-คืนค่ะ

 

งานบริการอินเทอร์เน็ต
:

1. ลานเรียนรู้ DIGITAL CONNER จำวน 8 เครื่อง

2. ลานอินเตอร์เน็ต หอสมุดเก่า ชั้น 1 จำนวน 40 เครื่อง

:

1. พิมพ์เอกสารขาว-ดำ แผ่นละ 2 บาท

2. พิมพ์เอกสารสี แผ่นละ 6 บาท

3. ถ่ายสำเนาเอกสาร แผ่นละ 1 บาท

 

งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล
:

1. https://arit.pkru.ac.th

2. Facebook เพจ "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต"

: มี 2 ห้องเรียน คือ eduroom 1 จำนวน 50 คน และ eduroom 2 จำนวน 70 คน และห้อง EDU CINEMA จำนวน 30 คน
:

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา SAC 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา SAC 2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา SAC 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

: อัตราค่าเช่า ครึ่งวัน 2500 บาท เต็มวัน 4500 บาท
:

- ห้อง eduroom ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลห้องชั้น 6

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา ติดต่อ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

งานอื่น ๆ
:

จุดที่ 1 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์

จุดที่ 2 หอสมุดเก่า ชั้น 1 งานบริการอินเทอร์เน็ต

:

นักศึกษาและบุุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่เข้าใช้งานหอสมุด จะต้องใช้ QR Cord ที่ออกโดยฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศเท่านั้น เพื่อสแกนผ่านประตูควบคุมทางเข้าออกอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนการดาวน์โหลดดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ webportal.ac.th

2. เลือกเมนู eProfile เลือก Profile

3. ดาวน์โหลด QR Cord เพื่อสแกนผ่านประตูควบคุมทางเข้าออกอัตโนมัติ

บุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์เข้าใช้งานได้ที่เจ้าหน้าที่จุดตรวจคนเข้าออก

:

เปิดบริการ

วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–18.30 น.

วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 08.00–16.30 น.

ปิดภาคเรียน วันจันทร์–อาทิตย์ เวลา 08.00–16.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย

: Facebook "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต" หรือ https://www.facebook.com/ARITPKRU/
: แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: สามารถติดต่อได้ที่

- ห้้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดใหม่)

- โทรศัพท์ภายใน 7300

- โทรศัพท์ภายนอก 076-523290

:

1.โทรศัพท์ภายนอก

- 076-523290 (งานสำนักงาน)

- 076-523291 (งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ)

- 086-4702783 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2. โทรศัพท์ภายใน https://arit.pkru.ac.th/about-us/info/tel

:

รักษาการหัวหอสมุด โทรศัพท์ 085-4751477

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน โทรศัพท์ 061-1455696

: ส่งของได้ที่ห้้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดใหม่)
: ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานการเงิน โทรศัพท์ 076-523290
: ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดใหม่) ค่ะ
: รบกวนติดต่อสอบถามงานประสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 076-523094-7

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น