ฐานข้อมูล OPAC Search


koha

ฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุด OPAC Search เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำกัดว่าต้องเข้ามาสืบค้นที่หอสมุด

การเข้าใช้งาน : เข้าใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดสิทธิ

Link : OPAC Search


ฐานข้อมูลกฤตภาค (Clipping)


slide image 1

ฐานข้อมูลกฤตภาค (Clipping คือ การตัดบทความจากหนังสือพิมพ์ หรือวารสารฉบับล่วงเวลา โดยเรื่องที่นำมาทำกฤตภาคนั้นเป็นเรื่องราวใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไป หรือเป็นเรื่องที่กำลังแพร่หลาย ได้แก่ ประวัติบุคคล เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวหรือความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

การเข้าใช้งาน : เข้าใช้งานผ่านระบบ VPN มหาวิทยาลัยฯ

Link : ฐานข้อมูลกฤตภาค (Clipping)


ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


1

ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ รายงานการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การเข้าใช้งาน : เข้าใช้งานผ่านระบบ VPN มหาวิทยาลัยฯ

Link : ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


ฐานข้อมูล Thai Digital Collection


tdc

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย และยังสามารถสืบค้นนอกเครือข่ายได้ โดยการสมัครสมาชิก

การเข้าใช้งาน : 

Link : ฐานข้อมูล Thai Digital Collection


ฐานข้อมูล Gale eBooks


gale

ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสือจากสำนักพิมพ์ GALE ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยสามารถเข้าใช้งานได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและยังสามารถเข้าใช้ได้พร้อมๆกัน โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

การเข้าใช้งาน : 

Link : ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library


หน้าที่ 1 จาก 3

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น