เปิดใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

 

หอสมุดเปิดใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) “iGLibrary” ที่รวบรวมหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกมากกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ยังสามารถ print,copy,download มี dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่างๆ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เข้าใช้ได้ที่ URL : e-Book

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 063-1942615


Academic Search Complete


ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสาร ที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์, วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

Link : Academic Search Complete


Ebooks on EBSCO host


หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่าย สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่าง สะดวกสบาย อาทิเช่น การเข้าถึง เนื้อหาฉบับเต็ม ขั้นตอนการดาวโหลดอย่างง่าย

Link : ebooks on EBSCO host


Education Research Complete


เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและ สาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

Link : Education Research Complete


หน้าที่ 1 จาก 3

เมนู