วันสุดท้ายการยืมหนังสือของนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

16 09 622

       วันที่ 16 กันยายน 2562 วันสุดท้ายการยืมหนังสือของนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียน 1/2562 และสามารถยืมได้ตามปกติเมื่อเปิดภาคเรียน 2/2562 จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

เมนู