สวท.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษา

10 11 621

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการอบรมหลักสูตรการสืบค้นวิจัย วิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็ม (ThaiLis) ฐานข้อมูล E-book และการสืบค้นวิจัย วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Refreshing Room อาคารหอสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนางสาวเยาวดี โชติกะ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย เป็นวิทยาการในการฝึกอบรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/RHwcmoVMjoET9Jrr5

เมนู