สวท.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษา

21 11 62

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการอบรมหลักสูตรการสืบค้นวิจัย วิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็ม (ThaiLis) ฐานข้อมูล E-book และการสืบค้นวิจัย วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Refreshing Room อาคารหอสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนางสาวเยาวดี โชติกะ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย เป็นวิทยาการในการฝึกอบรม

21 11 621

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/3poqtvBPAmh6XA3E8

เมนู