สวท.จัดอบรม Interactive PowerPoint Presentation

สวท.จัดอบรม Interactive PowerPoint Presentation

 

        เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการใช้งาน Interactive PowerPoint Presentation ให้แก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/TMf7JQn7L2SYN2k68

เมนู