สวท.จัดทำสื่อเรียนรู้ออนไลน์

สวท.จัดทำสื่อเรียนรู้ออนไลน์

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดทำสื่อเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ในหัวข้อ การเข้าใช้งาน Google Meet , Google Classroom และ Microsoft Team สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://e-lib.pkru.ac.th/multimedia.html

เมนู