ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ (18-05-63)

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอสำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต

          ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายวิชาการตอบแบบสำรวจได้ที่ https://qrgo.page.link/NBvnM โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมนู