ของดให้บริการอินเทอร์เน็ต

ของดให้บริการอินเทอร์เน็ต

 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดให้บริการอินเทอร์เน็ต ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.30 น.

เนื่องด้วย สำนักจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง Data Center ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เมนู