การเข้าใช้งาน Google Classroom

การเข้าใช้งาน Google Classroom

 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดทำสื่อเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อ การเข้าใช้งาน Google Classroom เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถสแกน QR Code  ขั้นตอนการใช้งาน Google Classroom และสามารถเข้าถึงข้อมูลสื่อ Online Learning อื่นๆ ได้ที่ https://e-lib.pkru.ac.th/multimedia.html

เมนู