ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเพื่อรับ SIM Card

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเพื่อรับ SIM Card

 

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ นั้น

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ เพื่อรับแพ็กอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ URL : https://qrgo.page.link/ds6g6 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เมนู