งดใช้บริการห้องเด็กศึกษาและมุมเยาวชน

งดใช้บริการห้องเด็กศึกษาและมุมเยาวชน

 

           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด และมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการหอสมุด

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงของดใช้บริการห้องเด็กศึกษาและมุมเยาวชน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2563  

เมนู