สวท.จัดเตรียมสถานที่พร้อมเปิดให้บริการ 1 มิ.ย. 2563

สวท.จัดเตรียมสถานที่พร้อมเปิดให้บริการ 1 มิ.ย. 2563

 

         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศ จัดเตรียมพื้นที่และทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารหอสมุดเก่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเตรียมความพร้อมให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/robGAS7CxgeoTH5Z8

เมนู