ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นและวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นและวิจัย

 

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัยให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยมีหลักสูตรที่อบรมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (OPAC Search)
  2. หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็ม (ThaiLIS)
  3. หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
  4. หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks
  5. หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มต่างประเทศ

           หากอาจารย์ท่านที่สนใจให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง URL : shorturl.asia/RiEL2 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเยาวดี โชติกะ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย เบอร์โทรติดต่อ 063-1942615

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น