บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ


j01

 

ทางหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านเสนอรายชื่อหนังสือ สั่งซื้อเข้าหอสมุด เพื่อใช้บริการการอ่านและใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถเลือกรายชื่อหนังสือได้ที่คณะหรือดูผ่านเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยมีช่องทางการสั่งซื้อจำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้
  1. เสนอรายชื่อหนังสือผ่าน E-mail ของหอสมุด (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  2. เสนอรายชื่อหนังสือผ่านเว็บไซต์ (arit.pkru.ac.th)
  3. เสนอรายชื่อหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการทุกเคาน์เตอร์ของหอสมุด
  4. ระบบ catlib.pkru.ac.th

เมนู