ฐานข้อมูล Thai Digital Collection

tdc

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย และยังสามารถสืบค้นนอกเครือข่ายได้ โดยการสมัครสมาชิก

การเข้าใช้งาน : 

Link : ฐานข้อมูล Thai Digital Collection

Scroll to Top