สวท.เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Online Information and Education Conference 2019

01 11 62

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Online Information and Education Conference 2019 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ จากหลายประเทศเพื่อการเปลี่ยนบทบาทห้องสมุดและสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดในอนาคตและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

01 11 621

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/uabbsmUuLoecUoCE7

เมนู