สวท. อบรมการสร้างและพัฒนา PKRU Online Learning Platform

04 11 62

 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม PKRU Online Learning Platform ให้แก่บุคลากรด้านไอที ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นของมหาวิทยาลัย รองรับการสร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ของบุคลากรสายวิชาการให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง อาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรในการอบรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/jjsXr9hafmdmZcXu8

เมนู