สวท.จัดอบรมชี้แจงโครงการ Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

06 11 622

        เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ  ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเกียรติเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ที่จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อ.ปาจรีย์  ติ้วสิขเรศ และ อ.กุลสตรี  ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวแทนนักศึกษา หัวหน้าห้องเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา รวมถึงส่งเสริมภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ณ ห้องแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

06 11 621

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7RqPn3F37MNMRV5d7

เมนู