ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

15 11 62

 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับ สำนักพิมพ์ GALE A Cengage Company       จัดฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล GALE eBook , GALE OneFile Computer Science และ GALE OneFile: Hospitality and Tourism ให้แก่ อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน         พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง LAB 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หากอาจารย์หรือบุคลากรท่านใดสนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ตาม QR Code ข้างต้น ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเยาวดี โชติกะ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย เบอร์โทรศัพท์ 063-1942615

เมนู