สวท. เข้าร่วมอบรม ICDL Train the Trainer Course

20 11 62

        เมื่อวันที่ 15 -19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายธนกฤษ จันทร์แสง นางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ     รองผู้อำนวยการสำนัก นายณสิทธิ์ เหล่าเส็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก และนายเจษฎากร แป้นสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ยังมีบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมอบรม ICDL Train the Trainer Course ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 506 ชั้น 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคน ให้มีความรู้ ทักษะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สร้างกำลังคนเป็นต้นแบบ ให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรตามมาตรฐานสากล – ICDL ที่จะดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ศูนย์สอบ ICDL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20 11 621

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/V3eAGvpYDwqctbdJ6

เครดิตภาพ : ICDL Thailand

เมนู