โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

26 11 621

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูล E-book สำหรับใช้ในการประกอบการเรียนการสอนรวมถึงการเขียนผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคุณธนกฤต  ลภัสศิริกุล ตำแหน่ง Senior Sales Executive บริษัท Gale A Cengage Company เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

26 11 62

หากอาจารย์มีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวเยาวดี  โชติกะ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/siDc6ryGQuRgNfGo8

เมนู