สวท.จัดโครงการ PKRU Online Learning Platform

สวท.จัดโครงการ PKRU Online Learning Platform

 

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการ PKRU Online Learning Platform มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์ PKRU MOOCs ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/GSrx1tEPjt1numMPA

เมนู