สวท. ดำเนินการระบบการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)

สวท. ดำเนินการระบบการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)

 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการระบบสำหรับทำการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในการดำเนินงานทางวิชาการ การเผยแพร่ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ ห้อง Lab 5 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/RQ8DjAz13Jt5uPxM8

เมนู