ปิดการให้บริการหอสมุดเป็นการชั่วคราวตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปิดการให้บริการหอสมุดเป็นการชั่วคราวตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดการให้บริการหอสมุดเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 – วันที่ 12 เมษายน 2563 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู