ขอเชิญนักศึกษาอบรมออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษาอบรมออนไลน์

 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้นปีที่ 2 - 4   เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook live จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

วันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2563

หลักสูตร การใช้งาน Google App และ Microsoft o365 เพื่อการศึกษาออนไลน์ เวลา 13.00 - 15.15 น.  วิทยากร : นายภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร และนายอภิรักษ์ อุ๋ยสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 20 และ 22 พฤษภาคม 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ออนไลน์ และการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 13.00 - 15.15 น.  วิทยากร : นายฐณัท ผลกอบกุล เจ้าหน้าบริหารทั่วไป และนางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร นักเอกสารสนเทศ

       ทั้งนี้ การอบรมแต่ละหลักสูตรนักศึกษาสามารถเข้าร่วมอบรมทั้ง 2 วัน หรือ เลือกวันในการเข้าร่วมอบรมได้ โดยเข้าร่วมรับฟังการอบรมผ่านทาง www.facebook.com/ARITPKRU หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนู