ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร กายภาพบำบัดหน้าจอ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร กายภาพบำบัดหน้าจอ

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร กายภาพบำบัดหน้าจอ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี อาจารย์คมกฤช ไกรนรา และอาจารย์ปาริชาต ประกอบมาศ สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

          สามารถรับฟังได้ที่  bit.ly/arit_traning  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนู