สวท. จัดอบรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมการจัดเรียนการสอนออนไลน์ให้อาจารย์ชาวต่างชาติ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนออนไลน์ด้วย Google Meet และ Google Classroom ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ       โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ Jason  Moore เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้

          ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ภายใต้แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

สวท. จัดอบรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ

            On 18 June 2020, Asst.Prof. Dr.Pita Jarupunphol Director of Academic Resources and Information Technology (ARIT PKRU) was opened the online workshop for foreign teachers “Teaching Online: Google Classroom and Google Meet”. According to the Phuket Rajabhat University strategic plan, all academic staff are required to be capable of teaching online. In response to this, ARIT PKRU has organized several workshops on using Microsoft and Google platforms for online teaching to the PKRU academic staff. During the widespread of Covid-19, online teaching skills could help all teachers continue teaching under the “new normal” phenomenon without being influenced by the “social distancing” enforcement. Ajarn Jason  Moore as a workshop instructor transferred his digital technology knowledge to the participants who have learnt different techniques on how to use Google digital learning platform, including Google Classroom and Google Meet, which appear to be essential tools for all academic staff in the upcoming semester 1/2020.

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/YMkbKiGVRzQ9Pi5Z8

เมนู