สวท. ร่วมกับ Ruijie Networks จัดโครงการให้ความรู้ด้าน Smart University

สวท. ร่วมกับ Ruijie Networks จัดโครงการให้ความรู้ด้าน Smart University

 

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท บริษัท Ruijie Networks Co.,Ltd.  จัดโครงการ Smart University : A Hub of Intelligent Minds and Green Innovations กิจกรรม Towards a Green and Sustainable Smart Campus Network in University โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ตลอดจน รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยสำนัก บุคลากร และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา อาทิ วิทยาลัยอาชีวภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหารจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

           ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr.Steven Ong Chief Technology Officer (CTO) - Ruijie Global Enterprise Asia Pacific ร่วมกับคุณนิกร ธัญญเจริญ Ruijie Network-SA Enterprise บรรยายพิเศษหัวข้อ Higher Education Trend, Case Sharing โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพัฒนาระบบและ เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่สถาบันการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม มุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับความสามารถการจัดการเรียนการสอน ให้ สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Technology) ที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาจึงต้องมีการขับเคลื่อน การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการเรียนรู้เชิงรุกผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/xEeEaA8xeW67D6QL9

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น